HSK Level 1 Chinese Mandarin

Chinese-mandarin-Hsk1-Flashcards-zhaopian-photograph

Zhàopiàn - Photograph

Chinese-mandarin-Hsk1-Flashcards-Liang-Two

Liǎng - Two

Chinese-mandarin-Hsk1-Flashcards-Lai-come

Lái - Come

Chinese-mandarin-Hsk1-Flashcards-Ling-zero

Líng - Zero

Chinese-mandarin-Hsk1-Flashcards-zuo (7)
Chinese-mandarin-Hsk1-Flashcards-zuo (6)
Chinese-mandarin-Hsk1-Flashcards-zuo (5)
Chinese-mandarin-Hsk1-Flashcards-zuo (3)
Chinese-mandarin-Hsk1-Flashcards-zuo (4)
Chinese-mandarin-Hsk1-Flashcards-zuo (2)
Chinese-mandarin-Hsk1-Flashcards-zuo (1)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (47)
Chinese-mandarin-Hsk6-Flashcards-zuo (39
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (46)
Chinese-mandarin-Hsk1-Flashcards-zuo
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (45)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (43)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (44)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (42)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (41)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (40)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (35)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (36)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (39)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (38)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (37)
HSK- Level -1-Flashcards-Chinese-letter
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (31)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (32)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (33)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (30)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (29)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (28)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (27)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (25)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (26)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (22)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (24)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (21)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (20)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (16)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (17)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (18)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (22)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (11)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (14)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (12)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (13)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (10)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (23)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (9)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (3)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (8)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (7)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (5)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (6)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (4)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (2)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu (1)
HSK- Level -1-Flashcards-caiqu

 

Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì (HSK)

 

 

HSK Level 1 is a Chinese proficiency test that assesses the speaking abilities of non native Chinese language speakers. The HSK Level 1 vocabulary list is made up of around 150 commonly used words.

 

Candidates are also required to learn frequently used Chinese characters and basic grammar patterns in Chinese Mandarin. 

 

Candidates who pass the HSK Level 1 exam are able to comprehend  and utilize  very simple Chinese phrases, meet the  basic needs for communication and possess the ability to further their Chinese language studies.

HSK Level 1 Vocabulary List

 1. 我               wǒ - I/ me

 2. 我们           wǒmen - we/ us (pl.)

 3. 你               nǐ - you

 4. 你们           nǐmen - you (pl.)

 5. 他               tā - he/ him

 6. 她               tā - she/ her

 7. 他们           tāmen - they (male pl.)

 8. 她们           tāmen - they (females pl.)

 9. 这 /这儿    zhè / zhèr - here/ this

 10. 那 /那儿    nà /nàr - there/ that

 11. 几                jǐa - few/ how many

 12. 怎么            zěnme - how

 13. 怎么样        zěnmeyàng - how about

 14. 多少            duōshǎo - how many/ how much

 15. 什么            shénme - what/ why

 16. 哪/ 哪儿      nǎ /nǎr - where

 17. 谁                shéi - who

 18. 一                yī - one

 19. 二                èr - two

 20. 三                sān - three

 21. 四                sì - four

 22. 五                wǔ - five

 23. 六                liù - six

 24. 七                qī - seven

 25. 八                bā - eight

 26. 九                jiǔ - nine

 27. 十                shí - ten

 28. 零                líng - zero

 29. 个                gè - one/ a/ an

 30. 块                kuài - piece

 31. 些                xiē - some

 32. 本                běn - volume

 33. 岁                suì- year(years old)

 34. 都                dōu - all

 35. 不                bù - no

 36. 没                méi - no/not

 37. 很                hěn - quite/ very

 38. 太                tài - too

 39. 和                hé - and

 40. 在                zài - in/ at

 41. 的                de - of

 42. 了                le - (already done/past tense)

 43. 吗                ma-(question)

 44. 呢                ne - and how about

 45. 喂                wèi - hello(on the telephone)

 46. 北京            běijīng - Beijing

 47. 中国            zhōng guó - China

 48. 家                jiā - home

 49. 医院            yīyuàn - hospital

 50. 饭店            fàndiàn - restaurant

 51. 学校            xuéxiào - school

 52. 商店            shāngdiàn - store

 53. 火车站        huǒchēzhàn - train station

 54. 上                shàng - up

 55. 下                xià - down

 56. 前面            qiánmiàn - front

 57. 后面            hòumiàn - behind

 58. 里                lǐmiàn - inside

 59. 今天            jīntiān - today

 60. 明天            míngtiān - tomorrow

 61. 昨天            zuótiān - yesterday

 62. 上午            shàngwǔ - morning

 63. 中午            zhōngwǔ - noon

 64. 下午            xiàwǔ - afternoon

 65. 年                nián - year

 66. 月                yuè - month

 67. 日                rì - day

 68. 星期            xīngqī - week

 69. 点                diǎn - dot/ spot/point

 70. 分钟            fēnzhōng - minute

 71. 现在            xiànzài - now

 72. 时候            shíhou - time

 73. 爸爸            bàba - father

 74. 妈妈           māma - mother

 75. 儿子           érzi - son

 76. 女儿           nǚér - daughter

 77. 老师           lǎoshī - teacher

 78. 学生           xuéshēng - student

 79. 同学           tóngxué -shoolmate/ classmate

 80. 朋友           péngyou - friend

 81. 医生           yīshēng - doctor

 82. 先生           xiānsheng - sir/ husband

 83. 小姐           xiǎojiě - Miss

 84. 衣服           yīfu - clothes

 85. 苹果           píngguǒ - apple

 86. 水果          shuǐguǒ - fruit

 87. 米饭          mǐfàn - rice

 88. 茶              chá - tea

 89. 菜              cài - vegetable

 90. 水              shuǐ - water

 91. 飞机          fēijī - airplane

 92. 书              shū - book

 93. 猫              māo - cat

 94. 椅子          yǐzi - chair

 95. 字              zì - character/letter

 96. 电脑          diànnǎo - computer

 97. 杯子          bēizi - cup

 98. 桌子          zhuōzi - desk

 99. 狗              gǒu - dog

 100. 汉语          Hànyǔ - Chinese language

 101. 普通话      Pǔtōnghuà - Chinese Mandarin

 102. 中文          Zhōngwén - Chinese language

 103. 英语          Yīngyǔ - English language

 104. 钱              qián - money

 105. 电影          diànyǐng - movie

 106. 名字          míngzi - name

 107. 人              rén - person

 108. 出租车      chūzūchē - taxi

 109. 电视          diànshì - television

 110. 东西          dōngxi - thing

 111. 天气          tiānqì - weather

 112. 再见          zàijiàn - goodbye

 113. 没关系      méiguānxì - It doesn’t matter/ it's ok.

 114. 请              qǐng - please

 115. 对不起      duìbùqǐ - sorry

 116. 谢谢          xièxie - thank

 117. 不客气      búkèqì - you are welcome

 118. 是              shì - be/ am/ is/ are)

 119. 买              mǎi - buy

 120. 叫              jiào - call

 121. 打电话      dǎdiànhuà-to make a telephone call 

 122. 会              huì - can

 123. 能              néng - can/ be able to

 124. 来              lái - to come

 125. 做              zuò - to  do/make

 126. 喝              hē - to drink

 127. 吃              chī - to  eat

 128. 去              qù - to  go

 129. 有              yǒu - have

 130. 认识          rènshi - to know

 131. 听              tīng - to listen

 132. 住              zhù - to  live

 133. 看              kàn - to look

 134. 爱              ài - love

 135. 喜欢          xǐhuān - to like

 136. 开              kāi - open

 137. 下雨          xiàyǔ - rain

 138. 读              dú -  to read

 139. 回              huí -  to return

 140. 看见          kànjiàn - to see

 141. 坐              zuò - to sit

 142. 睡觉          shuìjiào - to sleep

 143. 说话          shuōhuà - to  speak

 144. 学习          xuéxí - to study

 145. 想              xiǎng - want

 146. 工作          gōngzuò - to work

 147. 写              xiě - to write

 148. 好              hǎo - good/ fine

 149. 坏              huài - bad

 150. 对              duì - correct/right

 151. 错              cuò - wrong/mistake

 152. 大              dà - big

 153. 小              xiǎo - small

 154. 多              duō - many/ much

 155. 少              shǎo - few/ little

 156. 冷              lěng - cold

 157. 热              rè - hot

 158. 高兴          gāoxìng - happy

 159. 漂亮          piàoliàng - beautiful